Veilig omgaan met gasflessen van Tentje-huren.nl

(Bron: Primagaz)

Gasflessen:
• Flessen van 5 kg.
• Flessen van 10,5 kg.
• Elke keer dat de fles voor hervulling wordt aangeboden wordt de fles aan een complete veiligheidsinspectie onderworpen
.

Iedereen die met gasflessen omgaat, dient op de hoogte te zijn van de eigenschappen en gevaren van propaangas en moet weten welke maatregelen genomen moeten worden in geval van brand of andere problemen.

Kies een veilige locatie voor uw gasfles:
1. Hou bij uw keuze van een geschikte locatie voor de gasflessen ook rekening met de toekomstige leveringen, vervanging van de gasflessen en veiligheidsaspecten.
2. Het tillen of slepen van gasflessen moet zo veel mogelijk vermeden worden. Maak bijvoorbeeld gebruik van een steekwagentje. Vermijd daarom een locatie met steile hellingen, trappen, gladde en oneffen oppervlakten, zachte ondergrond, zoals gras, aarde enz. en obstakels zoals afvoerpijpen, geparkeerde voertuigen etc.
3. Kies een plaats waar uw gasfles beschermd is tegen schade door voertuigen.
4. Plaats uw gasflessen altijd rechtop, met de bodem op een vlakke ondergrond, tegen een buitenmuur en op een goed geventileerde plaats.
5. Omdat propaan zwaarder is dan lucht, mogen de gasflessen niet in kelders of afgesloten ruimten worden geplaatst.
6. Voorkom de aanwezigheid van brandbaar materiaal in de buurt van uw gasflessen. Wanneer een goede ventilatie gegarandeerd blijft, is het planten van bloemen of struiken of het plaatsen van een lattenscherm rond de gasflessen wel aanvaardbaar.
7. De gasflessen moeten minstens 1 m horizontaal en 0.3 m verticaal verwijderd zijn van deuren, ramen, ventilatiebuizen, uiteinden van schoorsteenpijpen en alle mogelijke ontstekingsbronnen.
8. De gasflessen moeten minstens 2 m verwijderd zijn van open afvoerkanalen, open geulen of kelderopeningen, tenzij deze afgescheiden zijn door een muur die 250 mm hoog is.
9. De gasflessen moeten minstens 3 m verwijderd zijn van alle corrosieve, giftige of oxiderende materialen, tenzij ze zijn afgescheiden door een brandbestendige wand.
10. Voorkom plaatsing in de nabijheid van vaste ontstekingsbronnen, onbeveiligde elektrische installaties en extreme warmtebronnen
11. Belangrijke onderdelen zoals verdeelstukken, automatische omschakelingsapparaten, drukregelaars enz. moeten zo dicht mogelijk boven de gasflessen geplaatst worden. Flexibele verbindingsstukken moeten zo kort mogelijk zijn, maar lang genoeg om de nodige handelbaarheid te garanderen zonder daarbij de uiteinden van de aansluitingen extreem te belasten.
12. Een gasfles mag slechts op 1 toestel worden aangesloten.

Primagaz zorgt voor een veilige gasfles
Primagaz blijft eigenaar van de gasflessen en de afsluiter van de gasfles. Elke keer dat de fles bij ons voor hervulling wordt aangeboden wordt de fles aan een complete veiligheidsinspectie onderworpen.

Om de Primagaz flessen in optimale conditie te houden, verzoeken wij u de flessen niet over te schilderen en de labels leesbaar te houden.

Veilig omgaan met uw gasflessen:
1. Gasflessen kunnen nat, vuil en glibberig zijn. Gebruik handschoenen; houd het bovenste gedeelte stevig vast wanneer u de fles optilt. Draag aangepast schoeisel.
2. 'Lege gasflessen' kunnen nog een onbekende hoeveelheid gas bevatten. Test dit door met de gasfles te schudden.
3. Gasflessen bevatten vloeistof die beweegt bij het verplaatsen van de flessen. Houd hier rekening mee bij het verplaatsen
Gasflessen zijn zwaar! Til niet boven uw macht. De arbo-regeling verbiedt het handmatig tillen van gewichten boven de 25 kg. Maak telkens wanneer dit mogelijk is gebruik van hulpmiddelen om gasflessen op te tillen of te verplaatsen. Moet u toch regelmatig gasflessen handmatig verplaatsen, zorg dan dat u door ervaren instructeurs op de hoogte gebracht wordt van de beste technieken voor het verplaatsen van gasflessen.
4. Gasflessen hebben uitstekende onderdelen. Blijf alert als u gasflessen op elkaar stapelt. Voorkom verwonding aan uw vingers, ellebogen, schenen en enkels.

Richtlijnen voor het verplaatsen en tillen van gasflessen:

Gasflessen van 5 kg, 6 kg
Kunnen met twee tegelijk gedragen worden, een in elke hand, met de armen recht naar beneden. Houd uw rug en nek recht en houd het handvat van de gasfles met een gehoekte greep vast. Wanneer u de gasfles boven ellebooghoogte moet heffen, doe dit dan met 1 fles tegelijk. Meer dan twee op elkaar gestapelde gasflessen zijn onstabiel.

Gasflessen van 10 kg, 10,5 kg 11 kg, 13 kg:
Grotere gasflessen kunnen als ze leeg zijn met twee tegelijk worden gedragen, een in elk hand, met de armen recht naar beneden. Lege, halfvolle en volle gasflessen moeten met één tegelijk worden gedragen als u deze boven kniehoogte moet tillen. Maak hierbij gebruik van beide handen. Houd uw rug en nek recht en houd de fles stevig vast aan het bovenste gedeelte. Vermijd draaiende bewegingen van het bovenlichaam en verplaats uw voeten en uw lichaam als u wilt draaien. Reik niet te ver als u de gasflessen wilt opstapelen.

Gooi gasflessen nooit uit voertuigen of van platforms naar beneden.

1. Houd er rekening mee dat grotere gasflessen kunnen omvallen wanneer ze op een hellend oppervlak staan.
2. Houd er rekening mee dat het bovenste gedeelte van een gasfles beschadigd kan zijn. Ga na of er niets los zit voor u de fles optilt. Beschadigde onderdelen kunnen er voor zorgen dat de fles slecht rolt of gewoon omvalt. Het is ook mogelijk dat de flessen in dit geval niet op elkaar gestapeld kunnen worden.
3. Concentreer u op de factoren die gevaarlijk kunnen zijn en neem voorzorgsmaatregelen.
4. Wees altijd voorzichtig met gasflessen zodat de kraan niet beschadigd wordt.
5. Breng gasflessen die leeg zijn of lange tijd niet gebruikt worden terug.
6. Lees de instructies en labels die bij uw gasapparatuur horen en bewaar ze zodat u deze later nog kunt raadplegen.
7. Houd uw gasapparatuur schoon en laat dit regelmatig door een erkend installatiebedrijf nakijken. Dit is niet alleen in het belang van uw veiligheid, maar leidt ook tot een zuiniger verbruik en helpt u dus geld te besparen.
8. Zorg voor genoeg frisse lucht in de ruimte waar uw toestel brandt. Als het benauwd wordt in de kamer, open dan onmiddellijk een deur of een raam.
9. Gebruik uitsluitend goedgekeurde en goed passende materialen voor uw gasfles en -installatie. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur.
10. Sleutel nooit zelf aan uw gasapparatuur

Wees ook zorgvuldig met alle toebehoren:

De drukregelaar
Elke gasfles is voorzien van een drukregelaar om het gastoestel aan te kunnen sluiten op de gasfles. De drukregelaar zorgt er namelijk voor dat de gasdruk uit de fles - die kan oplopen tot 900 kPa ( 9 bar) - wordt teruggebracht tot 3 of 5 kPa (0,03 of 0,05 bar).

Gebruik uitsluitend een drukregelaar die voor propaan bestemd is en altijd op een goedgekeurde gasfles. Zet de drukregelaar met de juiste steeksleutel goed vast op de flesafsluiter. De gasflesaansluiting heeft bij propaan altijd een linkse draad. Voorkom beschadiging aan de draad. Dit kan tot gaslekkage leiden. Gebruik uitsluitend een gasslang die goedgekeurd is voor propaan. De drukregelaar is door de fabrikant ingesteld en mag uitsluitend door een erkend installateur bijgesteld worden.

Flexibele slangen
1. Gebruik uitsluitend een slang die geschikt is voor propaan en die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
2. Vervang de slang om de 3 jaar omdat propaan het rubbermateriaal kan aantasten.
3. Bevestig de slang altijd met speciale slangklemmen
4. Hou de slang zo kort mogelijk, maar voorkom dat de slang strak komt te staan, te kort wordt gebogen of tordeert (verdraaien).
5. Houd de slang uit de buurt van warmtebronnen.
6. Controleer regelmatig op haarscheurtjes of barsten.
7. Vervang elke slang die tekenen van slijtage vertoont.
8. Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.

 
© 2009 - Tentje-huren.nl